BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Dil Eğitimi-Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Youtube Twitter Facebook

29.04.2010 tarih ve 27566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

BOZOK ÜNİVERSİTESİ
DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
         MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bozok Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
         MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; Bozok Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
         MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
         MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
         a) Merkez (BÜDEM): Bozok Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 
         b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
         c) Rektör: Bozok Üniversitesi Rektörünü,
         ç) Üniversite: Bozok Üniversitesini,
         d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

         Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Arapça, Farsça gibi dillerde araştırma ve uygulama, eğitim ve öğretim yapmak, ilgili yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine gitmek,

b) Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Arapça, Farsça gibi dillerden yararlanılması amacıyla eğitim ve öğretim programları düzenlemek, ilgili yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

c) Fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında karşılaşılan yabancı dil bilgisi sorunlarını çözümlemeye yönelik lisansüstü sınavlarına hazırlık kursları ve eğitim programları düzenlemek,

ç) Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Arapça, Farsça gibi dillerin eğitimi ve öğretimi ile ilgili sorunların çözümünde kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile kişilerin isteklerini karşılamak, yayın faaliyetlerinde bulunmak,

d) Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlarda yaşayan Türk ve akraba topluluklarından gelen ve Türkiye’de öğrenim gören öğrencilerin Türkçe seviye tespit sınavlarını yapmak, önlisans ve  lisans düzeyindeki öğrenimi rahat izleyebilmelerine yönelik kurslar açmak; eğitim programı, kurs ve seminerleri başarıyla bitirenlere belge ve sertifika vermek,

e) Merkezin amaçlarına yönelik faaliyetler için gerekli araç, gereç ve yayınları, menkul ve gayrimenkulleri temin etmek.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkiye Türkçesini öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak,

b) Yabancılara, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçe’yi öğretmek, sertifikaya yönelik yabancı diller eğitim ve öğretimi yapmak,

c) Diğer ülkelerle yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile ortak dil eğitim-öğretimi, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

ç) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçe’yi öğretmek üzere görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, görev yapacakları ülkeler ile ilgili rehberlik hizmetleri vermek,

d) Ana dil olarak Türkçe’nin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla koordinasyona dayalı çalışmalar yapmak,

e) Üniversitelerin Türk dili ve edebiyatı ile filoloji bölümlerinde uygulanan dil öğretimi metotlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

f) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Türkçe’yi öğreten ve tanıtan CD’ler hazırlamak, kitaplar ve broşürler yayınlamak,

g) Üniversitelerdeki Türk dili ve edebiyatı, Türkçe öğretmenliği bölümleri ile benzer birimlerin son sınıf öğrencilerine ve mezunlara mesleki tecrübeye yönelik eğitim programları düzenlemek,

ğ) Türkçe öğretiminin daha verimli bir hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalarda bulunmak,

h) Dil öğretimi metotlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve uygulamalar yapmak,

ı) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına, Türk dilini öğrenebilmeleri için kısa süreli uyum kursları düzenlemek,

i) Merkezin faaliyet alanlarında etik kurallarını uygulamak.

j) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve görevleri, Eğitim-Öğretim Planlamacıları

Merkezin yönetim organları
         MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
         a) Müdür,

b) Müdür Yardımcıları,
         c) Yönetim Kurulu.
         Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, üç yıl süre ile Üniversitenin konuyla ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından seçilir ve görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün üç aydan fazla süreyle görevinin başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini, gözetim ve denetimini sağlamak,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

ç) Merkezin yıllık bütçe tasarısını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün, Merkezin çalışma birimlerinde görevli öğretim üyeleri arasından önereceği en fazla iki öğretim üyesi, Rektör tarafından üç yıl süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Müdür yardımcıları görevlendirme süresinin sonunda Rektör tarafından, Müdürün görüşü alınarak tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevine son verilebilir.

(3) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak,

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek,

c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ile Merkezin çalışma alanıyla ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen iki öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Yönetim kurulu üye tam sayısının en az salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ayda bir defa toplanarak Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezde görevlendirilecek personelin belirlenmesinde Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek,

c) Müdürün, her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,

ç) Merkezin bütçe tasarısını karara bağlamak,

d) Merkezin faaliyet alanına giren araştırma, yayın ve öğretim konularında karar vermek.

Türk dili ve yabancı diller eğitim-öğretim planlamacıları

MADDE 11 - (1) Müdür, Merkezde görevli öğretim elemanları arasından Türk dili ve yabancı diller eğitim-öğretim planlamacıları ve yardımcıları görevlendirebilir.

(2) Türk dili ve yabancı diller eğitim-öğretim planlamacıları; eğitim-öğretim ile ilgili plan ve programlar yaparak eğitim ve öğretim işlerini denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 - (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 15 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
        Yürütme
MADDE 16 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.